Obowiązek Informacyjny

1. Administratorem Danych Osobowych jest Magdalena Ławniczek prowadząca działalność pod firmą Studio Choreografii i Teatru Tańca MOVEMENT Magdalena Ławniczek z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Bociania 12a/2 NIP: 6462599572.

2. Dane kontaktowe administratora to e-mail m@studiomovement.pl; magdalenalawniczek@onet.pl i mediastudiomovement@gmail.com; tel: 507 226 384.

3. Administrator przetwarza Dane Osobowe, o których mowa w pkt 5, w następujących celach:

– umożliwieniu zawarcia i wykonania umowy w przedmiocie przeprowadzenia warsztatów tanecznych, w tym sprawdzenia obecności uczestnika zajęć na zajęciach (art. 6 ust 1 litera b RODO),

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności względem organów państwa, w tym podatkowych (art. 6 ust 1 litera c RODO),

– związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań (art. 6 ust 1 litera f – prawnie uzasadniony interes).

– marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy art. 6 ust 1 litera f – prawnie uzasadniony interes).

4. Podanie danych, o których mowa w pkt 5, jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Nie podanie danych będzie skutkowało nie zwarciem umowy.

5. Dane jakie przetwarzamy to imię i nazwisko uczestnika zajęć, wiek, adres zamieszkania (kod pocztowy, nr domu i lokalu, miejscowość), imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna prawnego, nr telefonu, e-mail,

6. Dane Osobowe nie są profilowane, ani przetwarzane w zautomatyzowany sposób.

7. Dane Osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

8. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być dostawcy usług kadrowych, księgowych, organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Dane Osobowe określone w pkt 5 będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a nadto przez czas, na który przepisy prawa mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, jak również do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Państwa, w zależności co nastąpi później.

10. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych w postaci wizerunku jest zgoda osoby, której wizerunek jest przetwarzany, a w przypadku dzieci zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej wycofania. Zgoda jest dobrowolna. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą wykorzystywane w celu zgodnym z treścią poszczególnej zgody. W zakresie, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Administratora.

11. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma następujące prawa:

– do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
– ich sprostowania,
– usunięcia (na warunkach określonych w art. 17 RODO),
– ograniczenia przetwarzania,
– prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– do przenoszenia danych,
– jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.