Regulamin sklepu

Definicje

§ 1


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Usługodawca – Magdalena Ławniczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Choreografii i Teatru Tańca MOVEMENT Magdalena Ławniczek z siedzibą w Tychach ul. Konecznego 4/10 NIP: 6462599572
Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.sklep.movement.pl
Towarze – należy przez to rozumieć rzecz w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz prawa  na dobrach niematerialnych w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej.

Usłudze – należy przez to rozumieć usługi w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną.

Konsumencie – należy przez to rozumieć Użytkownika będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.Postanowienia ogólne

§ 2


1. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży w sklepie Usługodawcy Towarów i Usług Użytkownikom.Składanie i przyjmowanie zamówień

§ 3


1. Użytkownik składa zamówienie poprzez:
a. wybór jednej lub kilku pozycji Towarów albo Usług oferowanych w sklepie;
b. prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówień których wzór zostały zamieszczone na stronie www.sklep.movement.pl ;
c. wysłanie elektronicznego formularza zamówienia ze strony sklepu wskazanej w lit b.
2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu albo druku zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Użytkownika.
4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Usługodawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Użytkownika o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Użytkownik jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Usługodawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Użytkownika o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.Rejestracja konta

§ 4


1. Rejestracja konta jest konieczna do korzystania z Serwisu, w tym w szczególności z możliwości składania Zamówień i zawierania Umów dotyczących Towarów oferowanych przez Usługodawcę.
2. W celu utworzenia Konta, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie www.sklep.movement.pl  i przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Usługodawcy. Po przesłaniu formularza zostaje utworzone konto oraz  login i hasło które otrzymuje usługobiorca.
3. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza:
1. zawarcie umowy o prowadzenie przez Usługodawcę dla Użytkownika wybranego rodzaju Konta, na czas nieokreślony;
2. złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;  
3. przyjęcie do wiadomości i akceptację Regulaminu oraz innych złożonych przez Użytkownika oświadczeń;
4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz na jego Koncie.
4. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta, w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Usunięcie Konta nastąpi w terminie 14 dni. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Usługodawca jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika lub świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zakończenia realizacji wszystkich Zamówień lub Usług.
5. Usługodawca może żądać od Użytkownika udokumentowania danych wskazanych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz podanych na Koncie.
6. Użytkownik po zalogowaniu się do Konta może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest również na bieżąco aktualizować dane podane podczas rejestracji lub na Koncie.
7. Dane podane przez Użytkownika udostępniane są publicznie w zakresie takim, na jaki zgadza się Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu oraz innych oświadczeń złożonych przez Użytkownika.
8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania danemu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, Konta, a także innych usług i praw powiązanych z posiadaniem Konta, w przypadku działania przez takiego Użytkownika na szkodę Usługodawcy, jego partnerów, i innych Użytkowników, a także w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Serwisu, Konta i innych usług i praw powiązanych z posiadaniem Konta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: w przypadkach przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania o charakterze hackerskim lub crackerskim. Zablokowanie dostępu do Serwisu, Konta i innych usług i praw powiązanych z posiadaniem Konta, z wymienionych przyczyn, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu dla Użytkownika. O zablokowaniu dostępu, Usługodawca zawiadomi Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.Realizacja zamówień

§ 5


1. Realizacja zamówień na Towary Usługodawcy następować będzie w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od chwili przekazania Użytkwonikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia odbywa się drogą mailową 
2. Realizacja zamówień na usługi będzie następować w terminie do 5 dni od chwili potwierdzenia zamówienia. Jeżeli realizacja usługi jest uregulowana odmienną umową wtedy stosuje się postanowienia  tej umowy.
3. Za jakość, stan techniczny, dostępność towarów i usług, a także realizację usług odpowiada Usługodawca.Zasady dostarczania zamówień i realizacji usług

§ 6


1. Usługi będą realizowane na podstawie odrębnych umów zawieranych na realizację usługi. Za ich realizację odpowiada Usługodawca na podstawie obowiązujących przepisów prawa.Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług

§ 71. Usługodawca oświadcza, że obowiązującą Użytkownika ceną sprzedaży poszczególnych Towarów lub Usług jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika. Ceny te są cenami brutto.
2. Realizacja usług jest określona odrębną umową.Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi

§ 8


1. Płatności dokonuje się poprzez
a. systemu płatności t-pay
b. przelewem elektronicznym wykonanym ze strony banku Użytkownika
2. Wszelkie koszty związane dokonaniem płatności w szczególności prowizje pobierane przez banki oraz pośredników finansowych obciążają Użytkownika.Miejsce i sposób składania reklamacji

§ 9


1. Usługodawca odpowiada za wady Towarów i Usług na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się stosowanie przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Towarów i Usług nabytych od Usługodawcy, za pośrednictwem Serwisu na którym nabył Towar lub Usługę.
3. Reklamacje będą składane za pośrednictwem adresu email
4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika szczegółowego opisu zdarzeń stanowiących podstawę reklamacji, zarzutów merytorycznych, uwag i zastrzeżeń, wskazanie ewentualnych żądań. W przypadku złożenia reklamacji z wykorzystaniem wskazanego powyżej w punkcie 3 adresu e-mail, dodatkowo niezbędne jest wskazanie przez Użytkownika także rodzaju Towaru, Konta i Loginu. Reklamacje niespełniające powyższych wymagań mogą być pozostawione przez Usługodawcę bez rozpatrzenia.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Użytkownik zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu na adres mail podany do kontaktu na Koncie posiadanym przez Użytkownika.
6. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy zgłoszona reklamacja nie zawiera wystarczających danych koniecznych do jej rozstrzygnięcia.Przepisy dotyczące Konsumentów

§ 10


1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Użytkowników będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Usługodawcą i Konsumentem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa cywilnego.
2. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres sklep@studiomovement.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
5. Wraz z potwierdzeniem o którym mowa w pkt poprzedzającym  Usługodawca ma obowiązek wskazać sposób odbioru Towaru od Konsumenta
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Użycie przekraczające  zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru powoduje, że Konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności do umów:
a.  o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10.  Usługodawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
11. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z rzeczywistymi kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. W tym samym terminie Usługodawca zrealizuje usługę w sposób zgodny z umową.
12. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
13. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Postanowienie końcowe

§ 11


1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Usługodawcy
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść
3.  Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną. W przypadku, o którym mowa w zdaniu  niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu do wyrejestrowania z systemu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.Wejście w życie Regulamin

§ 12


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 
Załącznik nr 1

WZÓR

 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko konsumenta (ów):

Adres konsumenta (ów):

Adres e-mail:
Numer telefonu:
Numer zamówienia:
Data zawarcia umowy /odbioru (*):(informacja: odstąpienie od umowy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWYJa/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:

Posiadacz rachunku:


Podpis konsumenta (-ów) * (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* Niepotrzebne skreślić
** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.